سفارشات عمده » تولید کننده رزین
Заказать
 • سفارشات عمده

  نام شما (لازم است)

  نام خانوادگی شما (مورد نیاز است)

  آدرس ایمیل شما (مورد نیاز است)

  نام شرکت شما (مورد نیاز است)

  انتخاب محصول (مورد نیاز است)
   625 کوپلیمر وینیل استات 615 کوپلیمر وینیل استات 620 کوپلیمر وینیل استات 925 همو پلیمر وینیل استات 920 همو پلیمر وینیل استات 918 همو پلیمر وینیل استات 915 همو پلیمر وینیل استات 750 همو پلیمر وینیل استات 720 همو پلیمر وینیل استات 620 همو پلیمر وینیل استات 12 همو پلیمر وینیل استات چسب چوب چسب چوب

  ارزش در تن (مورد نیاز است)

  پیام