Glue stick » تولید کننده رزین
Заказать
 • ۲۹
  بهمن

  http://si-resinjam.co.ir/wood-glue.html
  by
  posted in چسب چوب

     تاریخچه استفاده از چسب ها : یکی از قدیمی ترین روش های اتصال اجسام به یکدیگر استفاده از چسب بوده است و آثار گذشته نشان می دهد که حدود سه هزار سال قبل از چسب استفاده می شده است . بدون شک ،خوننخستین ماده‌ای بود که بشر از آنبه‌عنوان...View More...